„Законите на ПанеВритмията са написани В целия Всемир.

Паневритмията съществува В цялата природа.

Има една хармония и ритъм В цялото битие.Целият Космос е проникнат от музика и движение, съчетани В едно цяло. Това именно е Паневритмията. При движението на небесните тела се осъществява тъй наречената Хармония на сферите – една музика, която изпълва цялото пространство.“

И така, Паневритмията, която ние познаваме като танц, е изображение, отражение в земни условия на космичните закони.

Знанието за вселената и законите на Битието е било разкривано от Учителите на човечеството от древността до днес и от най-дълбока древност това знание е било давано на човека чрез символи и образи. Човешките езици в най-малка степен са годни да изразят истинското знание. Учениците на окултните школи са били обучавани да разгадават символите и да общуват посредством тях.

В древните храмове се е търсил синтез между идея, слово, образ, жест, музика и това е било постигано в жреческите церемонии и танците на древните мистерии. Този синтез позволява да се изрази есенцията на един закон, на една идея. Този синтез намираме в свещения кръгов танц Паневритмия.

С течение на времето средствата за общуване се усложнявали и същевременно губели от своята дълбочина и изразителност. Човек загубвал говора на тялото, на песента, залагал все повече на думите;човешките езици загубвали силата, музикалността и дълбочината на древния език. Така достигаме до съвременния човек, който живее предимно в ума си и се опитва да изрази обърканите си мисли и реакции с непълноценни изречения. Естествените природни движения са рядкост. Цялата стойка на тялото, походката, гримасите, жестовете на хората отразяват един непълноценен живот.

Съвременният човек е едно разкъсано същество- разкъсано е Божественото триединство в него. Защото човек е създаден „по образ и подобие на Бога“ и отразява В себе си триединния Бог. Божественото триединство на Дух -Душа – тяло се проявява чрез единството на Ум – сърце – воля, изразяващи се посредством мисъл – чувства – движения или действия . Точно това обединение е нарушено понастоящем. Човек се е откъснал от своя първообраз на прекрасно, космично същество, свързано с Бога и природата в себе си.

Какво би станало, ако отново се съединят в едно Идея – чувство – движения? Магия. Това е достоянието на маговете, които владеят силите на природата, защото владеят силите в себе си.

И точно това – съчетанието на права мисъл с красива мелодия и хармонично естествено движение – това е Паневритмията, това е свързване, възобновяване на връзката между трите свята – светът на Духа, от където идва идеята, светът на Душата, който дава мелодията и образа, и светът на волята, проявена в материята чрез движение.

Паневритмията обединява тези три свята, което обуславя могъщото й въздействие върху всеки един от участниците, както и върху пространството наоколо, върху местността, където се изпълнява. Паневритмията има целебно въздействие върху областите и местата, където се завърта свещеният й кръг.

Дадена в началото на века, тази „наука за красивите и хармонични движения“, както я нарича Учителят Петър Дънов, се разкрива широко в света сега, когато човекът се готви да прекрачи в новото хилядолетие и заедно с това в нов етап на съзнание. Каква е връзката на Паневритмията със съзнанието на човека?

„Първото доказателство за това, че в Природата съществува разумност е движението. Разумността започва с движение. Всяко движение има смисъл само когато е в съгласие със законите на Природата, които представляват нейния език. Разумните движения представляват наука, към която хората някога ще се върнат. Когато движенията на хората се диктуват от хармонични мисли и чувства, те всякога са красиви. Колкото по-голяма хармония съществува в човека, толкова по-красиви са неговите движения.

И тъй – мисълта се отразява върху движенията, а движенията – върху съзнанието.“

Този танц е създаден така, че да бъде универсален и всеки да намери в него това, което съответствува на нивото и нагласата му. Детето ще се научи на пластика и красиви движения, ще развива съзнанието си спокойно и хармонично; философът ще търси и намира окултните закони, обосноваващи движенията му, болният ще усеща как в него се влива нова сила и здраве.

Паневритмията влияе върху всички тела на човека.

Движенията на Паневритмията тренират физическото тяло и развиват волята, изграждат правилна стойка и навик за хармонични движения, те водят човека към така наречените „свещени движения“ :

„Някой път човек прави някакво движение, с което предизвиква благоговение у другите хора. Тези движения са особени и се случват много рядко. Затова аз ги наричам свещени движения у човека.

Някой път човек си помръдне само ръката. Но свещено движение е то. Грациозни движения има у човека. Те са най-хубавите, най-красивите неща, които оставят в нас дълбоки впечатления.“

Душата се отваря чрез красотата на музиката и поетичните образи на Паневритмията, които говорят с нейния език. Текстът на стиховете, точно съответствуващ на музикалната фраза, е на пръв поглед много прост и за изкушените в словото изглежда детински, но той пресъздава архетипни образи и символи, отпечатани дълбоко в света на душата. Използвани са „силните“ думи в българския език, тоест тези, чиито вибрации съответствуват на същността на думата, това са коренните думи на всеки език. Техните вибрации съвсем точно съответствуват на музикалния израз и изпълняваното движение, и така сътворяват магията на триединството.

Умственото тяло на изпълняващия Паневритмия се развива посредством самия процес на проникване на мисълта през словото и символа към идеите и законите, заложени в тях.

Енергийното тяло се привежда В състояние на хармония и баланс, тъй като от една страна по време на танца се създават условия слънчевата енергия свободно да прониква етерното тяло и земната енергия да се провежда правилно, от друга страна хармонизирането на ума и емоциите също балансира енергиите в неговото електромагнитно поле.

физическото тяло на човека е създадено да бъде инструмент за проява и работа на Аза в тази триизмерна реалност. Тялото на изпълняващия паневритмични упражнения става съвършен инструмент, чрез който човек изразява, описва, обрисува, „изговаря“ символи, геометрични фигури, чертаещи законите на Всемира. Така дори без да е запознат с тези закони, човек се хармонизира с тях по време на танца. И извършвайки неговите движения, човек работи за своята лична еволюция, за развитието на своя творчески потенциал. Регулярният досег със законите на хармонията и красотата при непредубеденото и отворено практикуване на Паневритмия води до неизбежното им проявление в живота на практикуващия този танц рано или късно. Това е магията на Паневритмията.

Да видим как е построена Паневритмията като танц.

Тя се танцува в кръг – символ на завършеност на процесите, на Божествения свят на съвършенство. В първата част участниците се движат в периферията на кръга в посока, обратна на часовниковата стрелка – това е посоката, по която планетите се движат около Слънцето. Във втората част – „Слънчеви лъчи“ – участниците се движат навътре към центъра на кръга и после навън, изобразявайки „Божественото дихание“ – приемането на животворна енергия от Бога и прилагането, проявлението на тази енергия В живота. В третата част – „Пентаграм“ – участниците са Вече част от самия кръг, негови движещи се радиуси. Това е стадият В индивидуалната еволюция, при който човекът слива своята воля с Божията Воля и става съработник на Бога.

Особено Внимание заслужават първите десет упражнения, обединени В цикъла „Първият ден на Пролетта“. В него са представени като че семената, зародишите на Всички паневритмични упражнения, които се разгръщат по-нататък. Десетте упражнения бележат стъпките В пътя на човешката душа до нейната пълна реализация, от момента на пробуждането до радииращото, излъчващо светлина присъствие на душата в нашия живот, показано от 10-то упражнение – „Летене“.

Заедно с останалите 18 упражнения те образуват първия дял на Паневритмията, състоящ се от 28 упражнения. За тези, които се занима Ват с нумерология ще бъде интересно да проследят поредния номер на Всяко упражнение 6ъВ Връзка с естеството му, а сега само ще отбележим, че 2+8 прави числото 10, за което Учителят казва че „е най-хубавото космическо число, то носи ред и порядък“.

От упражнението „Запознаване“ нататък двойките играят с хванати ръце, осъществявайки физически контакт. Налице е последователно установяване първо на вътрешната връзка с Бога и едва тогава създаване на правилни Външни Връзки. Душата, която е пробудена, свързана с Бога, само тя намира съответната на нея душа, с която започва да работи.

Във Втори дял на Паневритмията – „Слънчеви лъчи“, този процес – съединението, съчетаването на двата принципа – мъж – жена, ум – сърце се развива по-нататък. В „Слънчеви лъчи“ двойките се движат навън и навътре по радиусите на кръга като едно цяло. Умът и сърцето Взаимно са балансирали своите енергии 6 едно хармонично цяло. Всеки от дванадесетте лъча се състои от 12 души – шест двойки, което прави общ брой на участниците 144 човека. В седма глава на Йоан се казва:,, И чух броя на отбелязаните с печат 144 000 от Всички колена на синовете израилеви.“ Дванадесетте лъча са дванадесетте колена.

Или това са новородените, преминалите през стъпката „новораждане“, които са постигнали съвършенство и работят като дванадесет групи Всеки в своята сфера на Битието.

В третата част на Паневритмията -„Пентаграм“ участниците са движещи се радиуси на кръга. Те са съработници на Бога, те са носители на космическото съзнание,развили са В себе си петте основни добродетели: Любов, Мъдрост, Истина, Правда, Добродетел. Това са учениците, които са интегрирали личността си В служенето на Цялото, които работят за идването на Божието Царство на Земята.

„Движенията на Паневритмията са извлечени из самата Природа. И само тези движения са мощни, силни, обновителни, които са извлечени от нея. Законите на паневритмичните движения са написани в целия всемир. Тези движения са основани на дълбокото познаване на силите,действащи в човешкия организъм и цялото битие.“

Паневритмията е израз на законите на красотата и хармонията, които движат Битието. Защото във всемира царува точността. Планетите и слънцата танцуват своята Паневритмия – движат се в общия космичен ритъм, който е обусловен от една велика, подлежаща го разумност.

Кеплер е говорил за музиката на сферите. Нютон е бил не само Велик астроном,но и астролог, което се премълчава в съвременните учебници. Айнщайн е бил дълбоко Вярващ и на него принадлежи израза: „Господ не хвърля зарове“ т.е. няма случайности .

Великите умове, които движат науката напред, всички до един споделят убеждението, че зад физичните закони на проявената вселена има друг закон, че законите,които движат планетите, са частен случай от други – законите на духа. Тези именно закони са заложени в Паневритмията.

„ПАНЕВРИТМИЯТА – ТОВА Е ВЕЛИКАТА ВСЕМИРНА ХАРМОНИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО.“

/Цитатите В текста са на Учителя Петър Дънов/