Представители от разнообразни научни области се ангажират с изучаване на паневритмията, която, благодарение на своето богато съдържание, се налага да бъде изследвана от специалисти от различни хуманитарни и медико-биологични дисциплини.

Текстът на песните на паневритмията е анализиран добре и на базата на това се преценява, че той оказва силно положително въздействие върху психиката на човека. Поставено е начало и на научното изследване на музиката на паневритмията.

Педагозите разглеждат паневритмията като система за възпитание, която обогатява съвременната педагогическа теория и практика.

Публикуваните до момента резултати от експериментални изследвания на начално обучение по паневритмия на възрастни лица показват, че то може да бъде полезно при лица с компенсиран диабет или повишен диабетен риск; влияе положително на самооценката; повишаване на самочувствието, повишава се активността и настроението дори от едно обучително занимание по паневритмия; по-ранни наши публикации на резултати от докладвано в настоящото резюме изследване сочат подобрение на равновесието и повишение на стресоустойчивостта.
Най-новите изследвания на паневритмията показват, че начално 5-6 месечно обучение по паневритмия при възрастни е ефективно средство за
подобряване на психофизическото състояние и качеството на живот на обучаваните.

Установява се, че обучението по паневритмия

 • намалява ситуативната и личностната тревожност,
 • намалява възприетият стрес,
 • намалява агресивността,
 • намалява депресивните симптоми;
 • увеличава значимо позитивните емоции,
 • увеличава щастието,
 • повишава общата самооценка, надеждата, оптимизма,
 • повишава устойчивостта на стрес,
 • повишава удовлетвореността от живота;
 • подобрява статичнатa равновесна устойчивост,
 • подобрява динамичното равновесие и общата подвижност;
 • подобрява силовата издръжливост на определени мускулни групи;
 • подобрява качеството на живота, дължащо се на здравето,
 • като намалява ролевите ограничения, причинени от физически и емоционални проблеми,
 • намалява усещането на телесна болка,
 • повишава емоционалното благополучие и виталността,
 • повишава общото здраве,
 • подобрява социалното функциониране и работоспособността.

При деца обучението по паневритмия е централен компонент в по-широка обучително-възпитателна програма, която съдържа и други психофизически активности. В резултат на тази програма за начално обучение на деца се отчитат: развиване свойствата на вниманието – устойчивост и превключване; развиване на обема на краткотрайната слухова памет; увеличаване на бързината за решаване на невербални интелектуални задачи; съхраняване на активността и повишаване на психичната устойчивост; формиране на групова сплотеност и чувство на принадлежност към училището и училищния живот, ценностна нагласа към природата и природосъобразния живот, самоконтрол и самодисциплина в хода на обучението по паневритмия; благоприятно влияние при пресколиоза и I степен сколиоза; намаляване на тревожността, намаляване на агресивността (отчетена по проведени с учители анкети за поведението на децата); нарастване мотивацията за учене и подобрени социални отношения при децата, подобряване на общата физическа подготовка, двигателно-координационните способности и чувството за ритъм на учениците, повишаване на издръжливостта на обучаваните деца.

Нараства броят на научните публикации, свързани с паневритмията, като в нейното изучаване и оценяване се ангажират специалисти с висока квалификация от различни български университети – проф. Д. Кайков, проф. В. Матанова, проф. С. Димитрова, проф. К. Бойчев, проф. В. Бойчева, проф. А. Калоянов, проф. Н. Бояджиева, проф. В. Маргаритов, проф. М. Малчев, доц. С. Михалкова, доц. Ж. Желязкова-Койнова, доц. В. Боянова, доц. Н. Колева, доц. Й. Йонов, доц. К. Сапунджиева, доц. Червенкова и др. Това дава възможност да се повиши качеството на научните публикации и да се осигури по-многостранна и обективна информация за въздействието на заниманията с паневритмия.

Автор: Доц. Л. Червенкова

Повече за научните изследвания на Паневритмията вижте тук.